Verkoop- en leveringsvoorwaarden

  1. ALGEMEEN

De overeenkomsten van koop en verkoop worden steeds gesloten met inachtneming van deze voorwaarden. Afwijkende bedingen gelden slechts voor zover schriftelijk door beide partijen aangegaan.

  1. KOOPPRIJS

Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij één of meer bestanddelen van de prijs door externe omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst, maar vóór levering van het gekochte worden verhoogd, in werk geval verkoper gerechtigd is die verhoging(en) aan koper door te berekenen. Dit voorbehoud geldt speciaal in geval van verhoging van fiscale lasten, officiële verhogingen van importeurs- of fabrieksprijzen van vracht- of assurantietarieven dan we verandering in wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin verkoper de betreffende goederen heeft aangekocht.

  1. BETALING

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de koopsom volledig en contant/per bank te geschieden voor of bij aflevering van het voertuig.

  1. LEVERING

Leveringstijden worden bij benadering opgegeven of getracht wordt de overeengekomen tijd zoveel mogelijk na te komen. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, terwijl overschrijding al evenmin reden kan geven tot ontbinden van de overeenkomst. Levering vindt plaats – tenzij anders overeengekomen – ter plekke van het bedrijf van verkoper.

  1. OVERMACHT

Onverminderd de aan verkoper toekomende rechten, is hij bevoegd ingeval hij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, zonder rechterlijke tussenkomst die uitvoering op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, te zijner keuze, zonder dat hij dan tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

In dit verband zijn onder overmacht mede begrepen alle omstandigheden, welke in redelijkheid geacht mogen worden aan levering van het verkochte in de weg staan, zoals daar zijn oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, zieke, transportbelemmering, brand, wateroverlast, storingen in het bedrijf des verkoper of diens leveranciers dan wel vertraagde levering, ongeacht de oorzaak daarvan, van door verkoper bestelde goederen of onderdelen.

  1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van geleverde goederen gaat eerst aan de koper over, zodra al hetgeen ter zake van het gekochte door hem aan de verkoper verschuldigde aan laatstgenoemde zal zijn voldaan, daaronder begrepen eventuele rente en kosten.

Het is aan de koper niet toegestaan aan hem geleverde, maar nog niet door hem betaalde goederen te verkopen, verhuren, verruilen, uit te lenen of te belenen, in consignatie te geven, op zicht verstrekken of te verpanden. Overdracht van gekochte, maar nog niet door de koper betaalde goederen, wordt beschouwd als verstrekking in bruikleen om niet.

  1. TRANSPORT

Transport van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper. Verbintenissen door verkoper jegens derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht voor rekening en in het belang van koper te zijn aanvaard. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld, indien het door hem gekozen vervoer uitvalt, ongeacht de oorzaak daarvan. Vervoer van goederen is niet verzekerd, tenzij koper tijdig verzoekt het transport voor zijn rekening te verzekeren. Chassis, verkocht met of zonder cabine of opbouw, verblijven bij carrosseriemaker of spuiter voor risico van koper. Opdracht tot stalling, verzorging, herstelling, berijden of dergelijke van verkochte goederen-motorrijtuigen, worden slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat zulks uitsluitend plaats vindt voor rekening en risico van de koper en dat verkoper in geen enkel opzicht voor welke schade ook, aansprakelijk is.

  1. GARANTIE

Op voertuigen met een aankoopprijs vanaf € 5.000 wordt volledige garantie geboden voor de periode van 3 maanden ingaande op de dag van levering, tenzij anders staat vermeld op de overeenkomst/factuur.
Bij voertuigen ouder dan 5 jaar is garantie enkel van toepassing op motor en versnellingsbak. Garantie op elektrische componenten zijn bij deze categorie uitgesloten.

Schade aan de motor tengevolge van het rijden op LPG/LPI is te allen tijde uitgesloten van garantie eveneens gebreken aan slijtdelen, zoals remblokken, remschijven, etc.

Voertuigen met een aankoopprijs onder € 5.000,00 zijn te allen tijde uitgesloten van garantie, tenzij anders staat vermeld op de overeenkomst/factuur.

Reparaties ten aanzien van de garantie dienen door De Laat Auto’s Budel te worden uitgevoerd. Indien derden werkzaamheden uitvoeren op dit voertuig, gedurende de garantieperiode en de problemen samenhangen met deze laatstgenoemde werkzaamheden, komt de garantie onherroepelijk te vervallen. Bij onduidelijkheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.
Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

  1. GESCHILLEN

Alle geschillen, uit deze koopovereenkomst voortkomend dan wel daarmee verband houdend, staan uitsluitend ter beoordeling van de bevoegde rechter van de woonplaats van verkoper.